1440X640 Topbild Hallon Site Integritetspolicy

Allmänna villkor

Personuppgifter

Hallon är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som behövs för att vi ska kunna tillhandahålla dina tjänster enligt Avtalet. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på hallon.se/integritetspolicy. Här informerar vi dig om vilka behandlingar som sker, för vilka ändamål, på vilken legal grund och hur länge personuppgifterna sparas. Vi informerar dig även om hur du kan påverka behandlingen genom att utöva dina rättigheter, till exempel rättelse, radering, invändningar och portabilitet. Här finns också information om hur du kan kontakta oss med frågor om personuppgiftsbehandling och vem du kan vända dig till om du inte är nöjd med vår hantering.

Om du har genomfört ett köp på hallon innan den 2019-01-31 gäller följande villkor.

Gäller från 2019-02-01 och tillsvidare

Villkor

1. Vem är vem?

1.1 När vi i dessa villkor använder begreppen:

(a) ”vi”, ”oss”, eller ”vår/vårt/våra”, menar vi Hallon, verksamt under Hi3G Access AB (varumärket ”Tre”), se uppgifter i definitionslistan.

(b) ”du”, ”dig” eller ”din/ditt/dina” menar vi dig som är vår kund, fysisk, (myndig) person.

2. Ditt avtal

2.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan dig som använder dig av Hallons Tjänster och Hallon. Dessa allmänna villkor gäller både vid köp av Produkter och tillhandahållande av Tjänster. Det är möjligt att ingå ett kreditavtal avseende köp av Produkter. För det fall att ett kreditavtal är ingånget gäller det även efter att du avslutat Tjänsterna enligt detta avtal.

2.2 Detta avtal är personligt för dig och gäller bara dig. Det innebär att du ansvarar för att detta avtal följs och att du inte utan skriftligt tillstånd från oss får överlåta några rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till någon annan. Detta gäller även om du lämnar SIM-kortet till någon annan.

2.3 Detta avtal (”Avtalet”) består av:

(i) orderbekräftelsen,

(ii) prislistan,

(iii) dessa allmänna villkor,

(iv) kreditavtalet jämte avtalsvillkor för Hallon delbetalning (i förekommande fall).

Om det finns inbördes motstridigheter i ovanstående handlingar gäller (i) i första hand, (ii) i andra hand o.s.v. Utöver vad som anges i dessa allmänna villkor kan speciella bestämmelser gälla i samband med ett visst erbjudande. Sådana speciella bestämmelser har företräde framför dessa allmänna villkor. Kreditavtal jämte avtalsvillkor för Hallon Delbetalning gäller dock med företräde framför dessa allmänna villkor (i förekommande fall).

2.4 Avtalet reglerar inte köp av varor, tjänster eller innehåll från andra företag som görs med hjälp av Tjänsterna och/eller Produkterna. Vid sådana köp ingås avtal med företaget som levererar varan, tjänsten eller innehållet.

3. Avtalets giltighetsperiod

3.1 Avtalet är bindande för dig när du (a) accepterat avtalet, (b) börjat använda Tjänsterna eller Produkten eller (c) slutfört en beställning om Tjänster och, om tillämpligt, Produkt, på hallons beställningssida (www.hallon.se). Detta utifrån vad som sker först.

3.2 Avtalet är bindande för oss när du mottagit orderbekräftelse (sker inom tre (3) dagar från orderläggning).

3.3 Avtalet löper tills vidare utan bindningstid eller uppsägningstid, se mer i punkten 10.1 nedan.

3.4 Eftersom du sluter avtal med Hallon på distans, t.ex. via www.hallon.se, så har du enligt lag ångerrätt. Om du ångrar ett sådant avtal ska du meddela Hallon detta inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Inom 14 dagar efter sådant meddelande ska du, på egen bekostnad, sända tillbaka eventuella produkter, tillbehör och följesedel i originalförpackning till Hallon med den fraktsedel som för detta ändamål skickas till dig från Hallon. Standardformulär för utövande av ångerrätt finns på www.kov.se. Om varan under ångerfristen har skadats, förändrats (t.ex. genom installation av funktionen ”Hitta min iPhone”) eller av annan anledning inte kan återställas till sitt ursprungliga skick och vi inte kan sälja den igen som ny, är du skyldig att stå för den kostnad som värdeminskningen innebär för Hallon (upp till 100 %). Om du vill ångra ditt avtal är du välkommen att kontakta oss via e-mail (kundservice@hallon.se) eller chatt via hallon.se.

3.5 Om du börjat använda Tjänsterna innan du utövar ångerrätten är du skyldig att ersätta Hallon för de samtal och den datatrafik som registrerats på ditt abonnemang. För information om garantin för din Produkt se respektive tillverkares hemsida. Garantin avser funktionsfel och omfattar inte skada som uppkommit genom normalt slitage, felaktigt bruk eller yttre åverkan.

4. Ändringar av avtalet

4.1 Vi har rätt att göra ändringar i avtal som löper tillsvidare. Ändringar som inte är till uppenbar fördel för dig informerar vi om per SMS eller via e-mail minst en månad innan ändringen träder ikraft. Du har i sådant fall rätt att säga upp Avtalet. Sådan uppsägning skall i skriftlig form vara Hallon tillhanda två (2) dagar innan nästkommande månadsskifte för att vara giltig. Om du fortsätter använda Tjänsterna efter ändringens ikraftträdande tolkar vi det som att du accepterar förändringen.

4.1 Vi har rätt att göra ändringar i avtal som löper tillsvidare. Ändringar som är till nackdel för dig informerar vi om (t.ex. via SMS) minst en månad innan ändringen träder ikraft. Tre har dock rätt att ändra villkor med ikraftträdande under gällande bindningstid om ändringen görs med anledning av ändrad allmän prisnivå, ökade skatter och avgifter, höjda priser från externa underleverantörer (t.ex. från Tres leverantörer av Roaming), myndighetsbeslut eller ändrad lagstiftning. Du får inte göra ändringar i dessa allmänna villkor. I det fall du gjort ändringar så är dessa utan verkan.

5. Vad du får av oss

5.1 Vi öppnar ett abonnemang åt dig och förser dig med ett telefonnummer, ett SIM-kort och, om så beställt, Produkten. Dessa skickas till bokföringsadressen för det personnummer som du uppgivit vid beställningen. Om du har mobilnummer sedan tidigare som ska flyttas över till abonnemang hos oss kan du begära portering. Hallon accepterar portering av telefonnummer om det inte finns hinder för detta.

5.2 Vissa mobiltelefoner som du köper hos oss är operatörslåsta till Tre/hallon. På din begäran ger vi dig koden för att låsa upp mobiltelefonen. Observera att upplåsningen inte påverkar övriga åtaganden enligt Avtalet.

5.3 När ditt abonnemang öppnats får du tillgång till Tjänsterna enligt den abonnemangsform som du valt.

5.4 Om du har frågor och/eller behöver hjälp med dina Tjänster, kan du kontakta Hallons kundservice via www.hallon.se. Hallons tekniska support för Produkter är begränsad.

Begränsningar och avbrott i tjänsterna 

5.5 Nätverket och dess täckning har vissa begränsningar och därför kan tillgängligheten ibland vara otillfredsställande. För att hindra säkerhetsbrister och säkerställa en bra kundupplevelse kan vissa begränsningar och styrning av trafik i Nätverket förekomma, t.ex. att vissa portar stängs, att nödsamtal ges företräde, och att nedladdning av stora datamängder påverkas.

5.6 Det kan finnas situationer då Tjänsterna inte är kontinuerligt tillgängliga eller då kvalitet, hastighet och kapacitet påverkas. Sådana fall är t.ex.:

(a) när vi behöver uppgradera, underhålla eller utföra annat arbete på Nätverket eller Tjänsterna;

(b) vid Roaming;

(c) om produkten är av en modell som inte stödjer Tjänsterna i fråga;

(d) på grund av omständigheter som ligger utanför vår kontroll (t.ex. kapacitetsbrister, avbrott i tjänster från våra underleverantörer eller andra operatörer, fel i andra kommunikationsnätverk, antalet användare, trafikmängd, väderproblem eller radioskugga p.g.a. bebyggelse eller geografisk struktur såsom terräng, tunnlar eller andra fysiska hinder).

Att Tjänsterna inte fungerar tillfredsställande pga. omständigheterna a) – d) utgör inte ett fel.

5.7 I vissa fall kan Produkten behöva uppgraderas för att Tjänsterna ska fungera på bästa sätt, t.ex. vid nytillkomna Tjänster. Hallon har rätt att begränsa tillgängligheten av Tjänsten i den omfatt­ning som det är nödvändigt på grund av utbyggnad eller av tekniska, underhållsmässiga eller driftmässiga skäl. Hallon ska i sådant fall söka minimera avbrottstiden och vidta de åtgärder som krävs för att du ska vållas minsta möjliga olägenhet. Som driftavbrott anses inte avbrott som inträffar under period för planerat underhåll. Hallon ska i största möjliga utsträck­ning informera dig om planerade avbrott och underhåll.

5.8 Om vi inte lyckas tillhandahålla Tjänsterna enligt Avtalet kan du begära ersättning (se dock punkterna 5.4 – 5.5 ovan och avsnitt 11, Ansvar, nedan).

Har driftavbrottet varat minst:

  • fem (5) dagar i följd utgår ersättning motsvarande 25 % av en månadsavgift,
  • tio (10) dagar i följd utgår ersättning motsvarande 50 % av en månadsavgift, eller
  • femton (15) dagar i följd utgår ersättning motsvarande 100 % av en månadsavgift.

En begäran om ersättning skall framställas skriftligen (gärna e-mail) till Hallon inom skälig tid. Som driftsavbrott anses inte avbrott som inträffar under period för planerat underhåll eller andra planerade avbrott.

Om vi fakturerat dig för enstaka Tjänster som inte fungerat enligt Avtalet, ersätter vi dig med faktiskt belopp.

6. Vad du måste göra

6.1 Du ansvarar för förvaring av SIM-kort, PIN-kod och Säkerhetskoder på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Vi kan ta ut en avgift om du beställer ett ersättningskort (men naturligtvis inte om kortet var felaktigt när du fick det). Du får inte kopiera, göra ingrepp i eller manipulera ditt SIM-kort eller Produkten.

Ansvarsfull användning av tjänsterna

6.2 Du får använda Tjänsterna endast:

(a) i enlighet med vad, och för det ändamål som framgår av Avtalet, och

(b) för ditt eget personliga bruk, dvs. du får inte sälja vidare eller på annat kommersiellt sätt använda Tjänsterna.

6.3 Du får inte använda Tjänsterna, eller låta någon annan använda Tjänsterna, för olagliga eller oetiska ändamål eller på ett sätt som ger upphov till skada eller annan olägenhet för oss eller tredje man. Exempelvis får du inte använda eller tillåta någon annan att använda Tjänsterna:

(a) för bedräglig eller olaglig verksamhet,

(b) för att kopiera, lagra, modifiera, skicka vidare eller publicera Tjänsterna eller deras Innehåll, utom när vi skriftligen har tillåtit det,

(c) på något annat sätt som kränker någons rättigheter, t.ex. upphovsrätt eller annan immateriell rättighet,

(d) för att skicka, avsiktligt motta eller ladda hem något som är hotande, stötande, trakasserande eller på annat sätt olagligt,

(e) för att kringgå säkerhetsanordningar,

(f) på sådant sätt att det kan skada eller störa Nätverket eller någon annans nätverk eller system,

(g) på ett sådant sätt att Hallon eller Hallons kunder drabbas negativt eller genom ett användarmönster som mycket kraftigt avviker från det som anses vara ett normalt användarmönster t ex (i) datavirus och/eller andra skadliga program och funktioner till andra användare eller (ii) onaturligt stora datamängder och orimligt långa samtals-/ eller datasessioner jämfört med en genomsnittlig användning av Tjänsterna, eller

(h) för att skaffa dig tillträde till någon annans dator eller nätverk utan att först ha fått godkännande för det.

6.4 Om ditt användande strider mot punkten 6.3 och/eller om användandet inom en kalendermånad överstiger den i prislistan angivna datamängden, förbehåller sig Hallon rätten att spärra dataanvändningen alternativt sänka överföringshastigheten. Vid nästa månadsskifte erhålls ny datamängd alternativt återställs hastigheten igen.

6.5 Du är ansvarig för allt Innehåll som du skickar eller laddar hem när du använder Tjänsterna och/eller Produkten. Du får inte skicka eller avsiktligt ladda hem:

(a) material som är upphovsrättsligt skyddat (gäller inte om du har erforderligt tillstånd) eller som har olagligt Innehåll,

(b) Innehåll som är av så stor omfattning att det ger upphov till störningar i Hallons nät eller skapar problem för andra användare som försöker få tillgång till Tjänsterna,

(c) t.ex. massutskick (”spam”), kedjebrev eller andra utskick som besvärar andra användare,

(d) datavirus,

(e) material som manipulerats så att det framstår som att det skickats från någon annan än den egentliga avsändaren, eller

(f) strider mot lag eller mot myndighetsföreskrift eller -beslut.

6.6 I de fall du kan använda ditt abonnemang utomlands, se www.hallon.se/utlandspriser.

6.7 Du måste samarbeta med oss för att säkerställa din och vår säkerhet och du måste följa våra instruktioner vad gäller Tjänsterna och abonnemanget.

6.8 Vid allvarligt brott mot Avtalet får vi omedelbart stänga abonnemanget för såväl utgående som inkommande trafik. Om Tjänsterna används för brottslig verksamhet är det vår policy att polisanmäla detta.

6.9 För att ha rätt att använda Roaming inom EU/EES ska du ha din normala hemvist i Sverige eller åtminstone frekvent och i väsentlig omfattning befinna dig i Sverige. Hallon kan begära att du skriftligen styrker detta genom ex. folkbokföringsintyg, skatteutdrag eller utbildningsbevis. Hallon har rätt att ta ut en tilläggsavgift för din användning av Roaming om hallon bedömer att ingivet underlag inte är tillräckligt.

I vissa abonnemang tillämpar Hallon en begränsning av hur stor volym Roamingdata inom EU/EES du får använda till ditt nationella pris. Volymen data Roaming motsvarar minst dubbelt så stor datavolym som den som erhålls om man delar det sammanlagda slutkundspriset, exklusive mervärdesskatt, med datavolymen för hela faktureringsperioden med den maximala grossistavgiften för reglerade dataroamingtjänster.

I syfte att motverka missbruk och onormal användning av Roaming kan Hallon komma att kontrollera ditt användarmönster. För att säkerställa att din användning endast begränsas vid missbruk och onormal användning sker kontrollen över en tidsperiod om fyra månader under vilken bland annat din konsumtion (ex. användning av Roaming och eventuell nationell inaktivitet kombinerad med Roaming) och din närvaro observeras.  Om din användning av Hallon bedöms vara ett missbruk eller onormal kommer Hallon att meddela dig detta samt informera dig om möjligheten att inom två veckor förändra ditt beteendemönster eller öka din nationella närvaro. Om ditt beteende inte förändras har Hallon rätt att ta ut en tilläggsavgift för din användning från det att du mottog meddelandet tills dess att Hallon bedömer att ditt beteendemönster är förändrat.

Det är inte tillåtet att återförsälja Tjänsterna till fysisk eller juridisk person som inte har sin normala hemvist i Sverige eller åtminstone frekvent och i väsentlig omfattning befinner sig i Sverige, om så sker har Hallon rätt att stänga av berörda abonnemang.

Betalning och betalningsansvar för Tjänsterna

6.10 Betalning sker genom att du vid beställningstillfället antingen registrerar ett betal- eller kreditkort eller väljer att betala med faktura. Avgifter och kostnader framgår av den vid avtalstillfället gällande prislistan. Du måste betala alla avgifter för användning av Tjänster som påförs ditt konto, oavsett om Tjänsterna har använts av dig själv eller av någon annan person. Vissa kostnader kan komma att faktureras i efterskott, t.ex. kostnader från annan operatör när använt tjänster utomlands/ i annan operatörs nät. 

Betalning med faktura sker i samarbete med Arvato Finance AB. Betalningsvillkor är 10 dagar. För att välja faktura som betalningsalternativ måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige. Fakturan skickas till den e-mailadress du angett när du tecknat abonnemanget.

Vid försenad betalning skickas en betalningspåminnelse varvid påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vid försenad betalning debiteras även dröjsmålsränta enligt räntelagen från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer.

Betalning och betalningsansvar för Produkt

6.11 Vid köp av Produkt kan du välja mellan att betala hela summan för Produkten eller att delbetala Produkten mot faktura eller autogiro till dess att den är fullt betald. Hallon överlåter sin rätt att ta betalt för Produkten till en samarbetspartner direkt efter beställningstillfället och du kommer i sådana fall att ha en separat betalningsskyldighet för Produkten. De allmänna villkoren för den avbetalningsmöjlighet för Produkt som Hallon erbjuder finner du här. Standardiserad Europeisk Konsumentinformation finner du här.

Hallons kontantkort

6.12 Om du valt Hallons kontantkort så gäller följande: Ditt kontantkort är aktivt i 30 dagar med det paket som du laddat det med. Du måste sedan ladda kontantkortet igen för att kunna fortsätta använda det för utgående trafik och data. Avgifter för användning av Tjänsterna dras från ditt kontantkort oavsett om Tjänsterna har använts av dig själv eller av någon annan person. Avgifterna följer av vid var tid aktuell prislista. Om du anser att kostnaderna vi påfört ditt kort är felaktiga ber vi dig meddela oss så snart som möjligt. Invändning mot debitering ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller bort upptäckas.

6.13 Om du köper Hallons kontantkort så har du 30 dagar på dig att använda den i kontantkortet inkluderade trafiken. Efter 30 dagar kostar allt användande enligt gällande prisplan och du måste antingen köpa en ny produktvoucher för att kunna fortsätta använda Tjänsterna. Om du valt att inte köpa en ny produktvoucher kan du dock fortsatt ta emot samtal och SMS. Om det inte finns aktivitet på ett kontantkort på tolv (12) månader så spärrar vi numret och gör det tillgängligt för övriga kunder. Roaming, premiumköp och internationella samtal är inte möjliga att utföra med Hallons kontantkort.

6.14  När den inkluderade trafiken tagit slut alternativt att giltighetstiden för den påfyllda produktvouchers nåtts kan du inte ringa ut eller utnyttja några Tjänster, med undantag för nödsamtal och gratissamtal. Däremot kan du fylla på med en ny produktvoucher samt ta emot inkommande samtal.

Hallons löpande abonnemang

6.15 Om du valt Hallons abonnemang så gäller följande: Du godkänner att Hallon månadsvis automatiskt drar betalning från Kortet som motsvarar de priser som du godkänt. Betalning sker månadsvis i förskott och du ansvarar för att det på Kortet finns tillräckliga medel för att betalning ska kunna utföras. Om det inte finns täckning på Kortet så skickar vi påminnelse via mail och SMS till ditt Hallonnummer. I de fall du beställer tilläggstjänster, använder Tjänsterna utomlands i annan operatörs nät, eller använder Tjänster som inte ingår i grundabonnemanget så debiteras du för dessa i efterskott. Kostnaderna för användning utomlands kan dras senare från Kortet än den månad som du var utomlands.

6.17 I det fall ditt användande är ovanligt högt debiteras pengar i förtid från det kort som du registrerat till abonnemanget, se prislista för mer information. 

Övriga villkor

6.18 Om SIM-kortet förlorats, tappats bort, blivit stulet, eller om du misstänker att någon haft tillgång till din PIN-kod eller dina Säkerhetskoder, ska du omedelbart vid upptäckten spärra SIM-kortet via (kundservice@hallon.se). Transaktioner som görs efter det att du gjort en sådan anmälan är du betalningsskyldig för om du handlat bedrägligt.

6.19 Om du har köpt ett abonnemang av oss och erhållit en rabatt på ett visst antal månader så kommer du, när denna tidsperiod löpt ut, bli debiterad ordinarie pris för abonnemanget. Vi debiterar det kontokort som du registrerat hos oss vid beställningstillfället.

Den månad som din rabattperiod tar slut kommer vi att förskottsdebitera dig för den delen av månaden som inte är rabatterad. Detta innebär att om det återstår dagar mellan det att rabattperioden löpt ut och nästa månadsskifte så debiterar vi dig för den sista delen av månaden.

6.20 Om Tjänsten används för betalning av en vara eller en tjänst från en leverantör som ingått avtal med Hallon om betalningsförmedling, är du betalningsansvarig för sådant köp.

6.21 Vid internationell Roaming gäller särskilda betalningsvillkor. För aktuell information, se prislista för utlandet.

6.22 Mobilt bredband kan endast användas i Sverige.

6.23 Betalning anses fullgjord när den kommit Hallon tillhanda. Om du inte betalar i tid, har vi rätt att ta ut en administrativ avgift utöver påminnelseavgift och inkassokostnad samt dröjsmålsränta enligt lag.

Om du trots påminnelse och förvarning inte betalar senast på förfallodagen får Hallon, efter förvarning, begränsa eller stänga av Tjänsterna. Om du har reklamerat inom skälig tid och anfört sakliga skäl mot debiteringen, beviljar Hallon på din begäran anstånd med betalning av det tvistiga beloppet tills dess Hallon utrett ärendet eller tvisten avgjorts. Under anståndstiden debiteras dröjsmålsränta enligt lag på den del av det tvistiga beloppet som du slutligen blir skyldig att betala. Du är då fortfarande betalningsansvarig för obetalda avgifter. Stängning eller begränsning av Tjänsterna sker inte i ringa fall eller då du vidtagit rättelse eller på grund av utebliven betalning om betalningen enbart avser belopp som tillkommer tredje man. När du har betalat de obetalda fakturorna öppnar vi abonnemanget. Vid öppnandet kan vi ta ut en aktiveringsavgift av dig.

6.24 Det möjligt att fritt välja en annan leverantör än Hallon/Tre för roaming inom EU. Om du vill köpa en roamingtjänst från en annan leverantör vänder du dig till dem för att beställa tjänsten och för support. Ditt abonnemang hos Hallon finns kvar under tiden och du kan när som helst byta till en ny eller annan leverantör för Roaming genom att kontakta den leverantören du önskar byta till. Om du vill köpa roamingtjänster från en annan leverantör träder tjänsten i kraft inom ett dygn. Skulle du avsluta ditt abonnemang hos Hallon avslutas automatiskt dina avtal med eventuella alternativa tjänsteleverantörer.

8. Immateriella rättigheter

8.1 Alla immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt, avseende Tjänsterna och deras Innehåll tillhör oss eller de partners som vi har avtal med.

8.2 Varumärket Hallon och andra logotyper, kännetecken eller bilder tillhör oss eller våra samarbetspartners.

8.3 Om du skickar text-, bild- eller ljudmaterial till oss ger du oss en obegränsad rätt att kopiera, bearbeta, offentliggöra och vidarebefordra materialet, om du inte själv anger annat. Vi ska kunna utgå ifrån att det material du skickar oss är sådant som du själv har rätt att fritt förfoga över, och att det inte är förfalskat eller förvanskat.

8.4 Du får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av Hallon, använda, kopiera eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som tillhör Tjänsterna, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan.

9. Avstängning av tjänsterna

9.1 Ditt abonnemang (eller i vissa fall enstaka Tjänster) kan omedelbart stängas såväl för utgående och inkommande trafik som för köp av Tjänster om:

(a) viktiga uppgifter som du lämnat till oss är felaktiga,

(b) du gör dig skyldig till väsentligt avtalsbrott,

(c) du är på obestånd eller uteblir med betalning trots påminnelse,

(d) myndighet begär det, eller

(e) du i övrigt använder Tjänsterna i strid med Avtalet trots påpekanden från oss.

9.2 För att skydda dig och oss från att någon obehörig person använder ditt abonnemang kan vi spärra abonnemanget eller enstaka Tjänster om:

(a) vi har anledning att tro att Produkten eller ditt SIM-kort har tappats bort eller stulits, eller

(b) fel PIN-kod eller Säkerhetskod knappas in tre gånger i rad.

10. Uppsägning av avtalet

10.1 Avtalet löper utan uppsägningstid. Detta innebär att vi och du när som helst kan säga upp Avtalet. Om du önskar avsluta ditt abonnemang så ber vi dig kontakta Hallons kundservice via e-mail eller chatt och meddela detta. Abonnemanget upphör vid nästkommande månadsskifte.

10.2 Om du köpt en Produkt på delbetalning påverkas inte detta av uppsägningen av Tjänsterna, utan du är skyldig att fortsätta avbetala Produkten till dess att den är slutbetald.

11. Ansvar

11.1 Vi ansvarar inte för besvär, skador eller förluster som orsakats av avbrott eller störningar i Nätverket eller felexpedierad, utebliven eller försenad trafik, om felet eller dröjsmålet beror på något som vi inte rår över eller kunnat förutse.

11.2 Vi ansvarar inte för Innehåll eller noggrannhet i information och data som förmedlas via våra Tjänsterna eller Nätverket. Vi frånsäger oss ansvar för fel i, eller skada som beror på, operativsystem, mjukvara eller andra tjänster (”appar”) som levereras av tredje part.

11.3 Vi ansvarar inte för riktigheten eller användbarheten av information eller tips som du får via Tjänsterna eller för beslut (t.ex. investerings- eller spelbeslut) som du fattar på grundval av sådan information.

11.4 Om Nätverket inte fungerat tillfredsställande därför att vi behövt genomföra en teknisk, underhållsmässig eller driftsmässig åtgärd till följd av något som vi inte rår över eller kunnat förutse, är vi inte skyldiga att ersätta eventuella skador. Sådana åtgärder ska vi utföra snabbt och smidigt så att störningarna begränsas.

11.5 Vi kommer ibland att behöva genomföra planerade driftstopp för att underhålla eller uppgradera Nätverket och Tjänsterna, i allmänhet nattetid. Inför sådana driftstopp kan vi, om vi bedömer att det är lämpligt och genomförbart, förvarna dig så att du kan välja andra sätt att kommunicera under driftstoppet. Vi ansvarar inte för eventuella skador kopplade till sådana driftstopp som vi förvarnat om.

11.6 Vi ansvarar inte för andra operatörers nätverk.

11.7 Du har rätt till ersättning för direkt skada som vi, eller någon för vilken vi svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Vi ansvarar inte för indirekt skada, såsom förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtal.

11.8 Hallon har rätt till ersättning för skada som Kunden, eller någon för vil­ken Kunden svarar, förorsakat Hallon genom vårdslöshet. Om Kundens skyldighet att utge ersättning enligt denna punkt framstår som oskäligt betungande kan ersättningen jämkas.

11.9 Krav på skadestånd ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller bort upptäckas (vanligtvis senast två år efter att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts). Begränsningen av vår skadeståndsskyldighet gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

11.10 Om vi inte kan fullgöra ett åtagande mot dig på grund av omständigheter som vi inte rår över eller kunnat förutse, är vi befriade från skadestånd och andra påföljder. Som sådana omständigheter räknas bl.a. blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i annan operatörs nät, utbredd arbetskonflikt samt allmän brist på transporter, varor eller energi. Motsvarande ansvarsbegränsning, s.k. force majeure, gäller även för dig gentemot oss.

11.11 Du kommer att kunna använda Tjänsterna och Produkterna till att:

(i) få tillgång till varor, tjänster och innehåll som kommer från andra företag än oss och som vi inte kan påverka. Det innebär att vi ofta agerar endast som en mellanhand som förmedlar kontakten mellan dig och det andra företaget. Vi ansvarar därför inte för dessa varor, tjänster eller innehåll, och

(ii) ladda upp och sända Innehåll. Vi har inget ansvar för detta Innehåll.

11.12 Ovanstående bestämmelser om ansvarsbegränsning gäller även sedan Avtalet upphört.

12. Meddelanden

12.1 Du kan få meddelanden från oss via SMS, MMS, e-post eller brev. Vi använder då de kontaktuppgifter som du meddelat oss. Om dina uppgifter ändras, t.ex. e-postadress, hemadress- eller namnändring är det därför viktigt att du genast meddelar oss detta.

13. Övriga bestämmelser

13.1 Om tvist har uppstått som inte kan lösas oss emellan kan du vända dig till Telekområdgivarna (avseende tjänster) eller konsumentrådgivaren i din kommun för opartisk rådgivning. Allmänna reklamationsnämnden kan inom sex (6) månader pröva en tvist mellan näringsidkare och konsument om det omtvistade beloppet överstiger 1000 kr.

13.2 Om du och vi blir oense om hur Avtalet ska tolkas eller tillämpas ska tvisten avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Allmänna reklamationsnämnden prövar inte tvister som rör enbart underlag för fakturering av tjänster.

13.3 Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter Avtalet till andra företag.

14. Definitioner

Hallon: hallon c/o HI3G Access AB (org.nr. 556593-4899), Box 7012, 121 07 Stockholm-Globen. Telefon: 076-333 33 33. Fax: 0763 33 72 00.

Innehåll: Data, information, bilder, grafik, video/audioinnehåll, applikationer, nedladdningsbara filer eller annat multimediainnehåll som tillhandahålls av någon (av oss själva, annan operatör eller innehållsleverantör) och som man får tillgång till genom Tjänsterna.

Kort eller Kortet: avser det konto- eller kreditkort som du vid beställningstillfället anger som betalkort. För att se vilka kort som godkänns, besök www.hallon.se.

Nätverk eller Nätverket: Hallon eller Tres telekommunikationsnätverk i Sverige.

PIN-kod: En personlig kod bestående av fyra siffror som du måste ange för att slå på mobilen.

Produkt, Produkten eller Produkterna: Mobiltelefon eller annan vara som du mottar från Hallon. Hallon är en tjänsteleverantör, vilket innebär att Produkten som du erhåller tillverkas av tredje part.

Roaming: En tjänst som gör det möjligt för dig att få tillgång till Tjänsterna via andra operatörers nätverk. Tjänsterna kopplas via en annan operatörs nätverk som vi inte har någon kontroll över och där ibland inte alla våra tjänster är tillgängliga

SIM-kort: Ett kort som måste sitta i produkterna för att du ska få tillgång till Tjänsterna och som innehåller information bl.a. om ditt mobilnummer.

Säkerhetskod: Personliga koder, vanligtvis bestående av 4-6 siffror, som du måste ange för att få tillgång till vissa Tjänster. Det finns olika säkerhetskoder för olika ändamål, t.ex. ingångskod, signaturkod och svarskod.

Tjänster eller Tjänsterna: Allt utöver Produkterna som du mottar från Hallon, t.ex. mobiltelefoni, mobilt bredband etc.

Tredjepartstjänst: tjänst som levereras av tredje part.