Gå direkt till huvudinnehållet

Avtalsvillkor för Hallon Delbetalning

1. Avtalet

Detta avtal avser Hallon Delbetalning. Väljer konsumenten detta betalalternativ träffas ett kreditavtal mellan Hallon och konsumenten.

2. Avtalsparter

Parter i detta avtal är Kredittagaren och Hallon.

Kredittagaren är en konsument som har ansökt om och beviljats en kredit (i det följande Kredittagaren).  Kredittagaren måste ha fyllt 18 år, ha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd i Sverige.

Hallon c/o HI3G Access AB (org.nr. 556593-4899), Lindhagensgatan 98, BOX 30213, 104 25 Stockholm. Telefon: 076-333 33 33. Fax: 0763 33 72 00.

3. Definitioner

Kredittagare: Person som har ansökt om och beviljats delbetalning hos Hallon.

Kreditfordran: Summan av den beviljade krediten (kreditbeloppet) och kreditkostnaden.

Kreditkostnad: Det sammanlagda beloppet av räntor, avgifter och andra kostnader som Kredittagaren ska betala med anledning av krediten.

Effektiv ränta: Med effektiv ränta avses kreditränta, avgifter och andra kostnader som ska betalas med anledning av krediten angiven som en årlig ränta beräknat på kreditbeloppet.

Effektiv ränta och kreditkostnaden anges utifrån ett representativt exempel och beror på utnyttjad kredit, hur krediten är använd och hur den betalas.  

4. Tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndighet är Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, www.konsumentverket.se.  

5. Ansökan om kredit

Ansökan om kredit kan göras via Hallons webbsida i samband med köp av Produkt.

6. Kreditprövning och godkännande av kredit

För att kredit ska kunna beviljas måste konsumenten lämna de uppgifter som Hallon begär samt godkänna avtalsvillkoren.

I samband med ansökan om kredit genomför Hallon en kreditprövning.  Genom kreditprövningen undersöker Hallon om konsumenten har ekonomiska förutsättningar för att återbetala krediten (inklusive ränta och kostnader).

Om konsumenten vid kreditprövningen inte anses kunna betala krediten (inklusive ränta och kostnader) kommer Hallon avslå kreditansökan.

7. Användning av Hallon Delbetalning

Krediten görs tillgänglig från det att avtal träffats mellan Kredittagaren och Hallon. Krediten kan inte användas för kontantuttag.

8. Kostnader för Hallon Delbetalning

Kostnaderna för Hallon Delbetalning utgörs av en månatlig aviseringskostnad om 49 kr.  Om Kredittagaren istället väljer att betala med autogiro utgår ingen aviseringskostnad. Kreditränta är 0 %.

Om Kredittagaren till exempel handlar för 6 000 kr och väljer att dela upp betalningen på 36 månader kommer den effektiva årsräntan att uppgå till 13,7%. Det totala beloppet att betala blir i detta exempel 6 840 kr.

Om Kredittagaren betalar vi autogiro och handlar för 6 000 kr och väljer att dela upp betalningen på 36 månader kommer den effektiva årsräntan att uppgå till 0 % Det totala beloppet att betala blir i detta exempel 6 000 kr.

9. Betalning

Krediten ska återbetalas genom 36 månadsvisa återbetalningar. Återbetalning sker med lika stora betalningar varje månad och Kredittagaren väljer själv om återbetalning sker via autogiro eller genom månatliga aviseringar. Kredittagare har alltid rätt att, utan någon tillkommande avgift, helt eller delvis betala krediten i förtid.

Inbetalningar avräknas enligt ordningen avgifter, ränta, kapital.

10. Betalningsplan

Kredittagare har rätt att på begäran och utan avgift få en sammanställning över när kapital, kreditränta och avgifter ska betalas (betalningsplan).

11. Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta utgår för faktiskt utnyttjad kredit, inklusive påförd kreditränta och avtalade avgifter. Dröjsmålsränta beräknas på faktiskt utnyttjad kredit från och med första dagen efter förfallodagen på belopp som inte kommit Hallon tillhanda. Dröjsmålsränta debiteras varje månad. Debiterad men obetald dröjsmålsränta kapitaliseras. Den dröjsmålsräntesats som gäller den som följer av 6 § räntelagen (referensränta + 8 procentenheter).

12. Utebliven betalning

Om inte betalning erläggs i enlighet med villkoren i detta kreditavtal debiterar Hallon Kredittagaren en förseningsavgift om 80 kr. Vidare utgår en betalningspåminnelse innefattandes en påminnelseavgift om f.n. 60 kr. Kredittagaren är också skyldig att ersätta Hallon för eventuella inkassokostnader.

13. Uppsägning av kredit till betalning i förtid

Hallon får säga upp krediten till betalning i förtid vid tidpunkt som Hallon bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger: a) Kredittagare sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordran. b) Kredittagare sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som har förfallit vid olika tidpunkter. c) Kredittagare på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med en betalning. d) Det står klart att Kredittagare genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. 

Vill Hallon få betalt i förtid enligt punkterna a-c ovan, gäller en uppsägningstid om minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Hallon antingen sänder ett meddelande om uppsägning till Kredittagaren eller uppsägningen på annat sätt kommer Kredittagaren tillhanda. Har Hallon krävt betalning enligt punkterna a-c, är Kredittagare ändå inte skyldig att betala i förtid om denne före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den kreditränta och dröjsmålsränta samt de avgifter som har förfallit.

14. Reklamation

Reklamation av Produkt som betalats med Hallon ska ställas till Hallon. Vid kreditköp i Sverige får Kredittagaren framställa samma invändning mot den som Hallon överlåtit sin fordran till (se 29 § konsumentkreditlagen).

15. Avtalstid 

Detta kreditavtal gäller tills vidare men upphör att gälla då krediten återbetalats av Kredittagaren. 

16. Ångerrätt

Kredittagare har rätt att frånträda detta kreditavtal genom att meddela detta till Hallon inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet ingicks, dock tidigast räknat från den dag dessa avtalsvillkor och övrig information om detta kreditavtal erhållits. Kredittagaren ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då Kredittagaren meddelade Hallon att kreditavtalet frånträds betala tillbaka utnyttjat kreditbelopp med tillägg för upplupen kreditränta.

17. Kommunikation 

Hallon lämnar villkor, information och meddelanden enligt detta kreditavtal i en handling eller annan läsbar och varaktig form till Kredittagaren såvida ej annat framgår av detta kreditavtal. Information under avtalstiden sänds företrädesvis via post, e-post och sms till de adresser som Kredittagaren angivit till Hallon eller till Kredittagarens folkbokföringsadress.

18. Underrättelse om ändrade kontaktuppgifter m.m.

Kredittagaren ska underrätta Hallon om ändring av kontaktuppgifter som t.ex. ändring av namn, adress, e-post och telefonnummer.

19. Språk

För avtalsförhållandet och kommunikationen mellan parterna ska svenska språket användas.

20. Ansvarsbegränsning

Hallon ansvarar inte för skada som beror på osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som Hallon inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för Hallon att undvika. Hallon är inte ansvarigt för skada som beror av svensk lag eller EU-förordning, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Hallon om Hallon varit normalt aktsamt. För det fall Kredittagaren har rätt till ersättning för skada utgår aldrig ersättning med ett belopp som överstiger Kredittagarens kredit enligt detta avtal.

21. Tillämplig lag och domstol

Svensk lag ska tillämpas på detta kreditavtal. Tvister enligt dessa villkor prövas av allmän domstol. Vid tvist kan konsumenten även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ett ärende finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.

22. Information om behandling av personuppgifter

Se Hallons allmänna villkor.

23. Överlåtelse

Hallon äger rätt att utan Kredittagarens medgivande överlåta eller pantsätta Kreditfordran enligt detta avtal till annan. Om Hallon överlåter Kreditfordran gäller detta avtal med likalydande villkor mellan Kredittagaren och den nya fordringsägaren.  Kredittagaren har inte rätt att överlåta krediten till annan utan skriftligt medgivande från Hallon.

Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare
Hallon c/o HI3G Access AB

Organisationsnummer
556593-4899

Adress
Box 30213
104 25 Stockholm

Webbadress
www.hallon.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit
Avbetalningskredit för varuköp.

Det sammanlagda kreditbeloppet
Det högsta kreditbeloppet uppgår till 14 000 kronor.

Villkor för utnyttjandet
Krediten görs tillgänglig vid ingående av avtal om delbetalning och nyttjas till betalning av inköpta varor enligt avtal.

Kreditavtalets löptid
Kreditavtalet gäller till dess krediten är återbetald.

Avbetalningar och i vilken ordning dessa avräknas
Vid en utnyttjad kredit om 6 000 kr som delbetalas på 36 månader skall betalningar erläggas med 285 kr per månad.

Vid en utnyttjad kredit om 6 000 kr som delbetalas på 36 månader med autogiro skall betalningar erläggas med 250 kr per månad.

Avräkning sker enligt följande ordning: 1. Avgifter 2. Ränta 3. Kapital

Det totala belopp du skall betala vid vald delbetalning
Vid kredit om 6 000 kr och 36 månaders avbetalning blir det totala belopp Du skall betala 6 840 kr.

Vid kredit om 6 000 kr och 36 månaders avbetalning som du betalar med autogiro blir det totala belopp Du skall betala 6 000 kr.

Varans/tjänstens namn och kontantpris
I enlighet med det för kreditavtalet bakomliggande köpet vilket framgår av orderbekräftelsen. 

3. Kreditkostnader

Kreditränta delbetalning
Kreditränta för konto utgår med 0 % av kreditbeloppet per år.

Effektiv årsränta
Vid lån om 6 000 kr med 36 månadsvisa delbetalningar kommer, med en aviavgift om 49 kr, din effektiva årsränta att uppgå till 13,7 %.

Om du väljer att betala via autogiro blir den effektiva årsränta 0%.

Krav på att teckna en försäkring som säkerställer ditt fullgörande av kreditavtalet?
Det finns inga krav på att teckna försäkring för att få ingå kreditavtalet.

Krav på någon annan tilläggstjänst?
Samtidigt tecknande av telefoniabonnemang hos Hallon.

Kostnader för krediten
Ingen uppläggningsavgift utgår. En aviavgift om 49 kr tas ut, men väljer Du att betala med autogiro utgår ingen aviavgift.

Kostnader i samband med försenade betalningar
Vid försenade betalningar debiteras Du en förseningsavgift om 80 kr. Om Hallon skickat en skriftlig påminnelse debiteras Du dessutom en lagstadgad påminnelseavgift om f.n. 60 kr. Dröjsmålsränta tillkommer med med ränta enligt lag (referensränta +8 procentenheter). Utöver detta kan lagstadgade inkassokostnader tillkomma för det fall ärendet överlämnas till inkasso.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt
Du kan alltid ångra kreditavtalet inom 14 dagar från det att avtalet ingicks genom att meddela Hallon  och ange att Du ångrat dig. Det kostar dig ingenting förutom den ränta som uppkommit under tiden Du innehaft krediten.

Förtidslösen av hela eller delar av krediten
Du kan alltid lösa din kredit helt eller delvis utan extra kostnad.

Sökning i en databas
Kreditbedömning görs genom kontroll mot externt kreditupplysnings-företag. Om Hallon genomför kreditkontroll med hjälp av externt kreditupplysningsföretag kommer Du att få information om vilket bolag som lämnat kreditinformation och vilken kreditinformation som lämnats ut. Detta gäller oavsett om kredit beviljats eller nekats.

Rätt till avtalsutkast
Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett avtalsutkast. All information om avtalet finns på www.hallon.se.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

Registrering
Hallon är registrerat hos Bolagsverket.  

Hallon (organisationsnummer: 556593-4899)

Tillsynsmyndighet
Konsumentverket
Postadress: Box 48 651 02 Karlstad

Ångerrätt
Avtalet kan frånträdas genom att ett meddelande lämnas eller sänds till Hallon, Box 30213, 104 25 Stockholm, inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Vid underlåtenhet att på sätt som här angetts frånträda avtalet blir Du bunden till avtalet och dess villkor.

Språk
Avtalsvillkor och annan relevant information lämnas på svenska.

Förekomst av och tillgång till mekanism för klagomål och prövning utanför domstol.
Vid klagomål kontaktar Du Hallon på nedanstående adress:

Hallon
Klagomålsansvarig Linda Fernandez Eriksson  
Box 302013
104 25 Stockholm

Du kan även vända dig till:
Allmänna reklamationsnämnden ARN, Box 174 101 23 Stockholm
Tel: 08-508 860 00 E-post: arn@arn.se

Tillämplig lagstiftning
Svensk lag gäller för tolkning av kreditavtalet och avtalet faller under Konsumentkreditlagens (2010:1846) tillämpningsområde. Har avtalet träffats via distans är även Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) tillämplig. Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av svensk allmän domstol.